Unger Cleaning

Gratis verzending vanaf €50 | Hoge kortingen op het gehele assortiment

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UNGER CLEANING ONDERDEEL VAN GPH
SCHOONHOUDEN B.V. GEVESTIGD TE BUSSUM

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle met Unger Cleaning onderdeel van GPH Schoonhouden BV (hierna te
  noemen: GPH) gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen en alle leveringen
  door GPH zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  1.2 Alle overeenkomsten/aanbiedingen/leveringen met/door GPH worden
  aangegaan/gedaan onder de ontbindende voorwaarde van acceptatie van deze
  algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
  1.3 De vervulling van de in artikel 1.2 omschreven ontbindende voorwaarde treedt
  niet van rechtswege in, doch uitsluitend nadat GPH zich schriftelijk jegens de
  wederpartij op de vervulling heeft beroepen.
  1.4 Een afschrift van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt op verzoek door
  GPH op haar kosten aan de tegenpartij toegezonden.
   
 2. Aanbiedingen/opdrachten
  2.1 Alle aanbiedingen en prijzen van GPH zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde
  herroepen worden. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste
  termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij GPH in het aanbod naast het noemen van
  een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod
  onherroepelijk is, is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van schriftelijk
  aanbod, dan kan GPH dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van 4 weken
  na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling van GPH
  nodig is. Een door GPH gedaan handgeschreven per fax verzonden aanbod moet
  onmiddellijk worden aanvaard, anders is het vervallen, tenzij uit het aanbod zelf
  anders blijkt.
  2.2 Een overeenkomst met GPH wordt geacht tot stand gekomen te zijn na
  schriftelijke bevestiging door GPH, of na uitvoering van de orders door GPH.
  Schriftelijke bevestiging door de koper bindt GPH slechts indien GPH die bevestiging
  schriftelijk heeft aanvaard.
  2.3 Indien de wederpartij van GPH bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene
  voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de
  onderhavige algemene voorwaarden van GPH, indien de wederpartij van GPH bij de
  aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, onder vermelding dat de
  toepasselijkheid van de voorwaarden van GPH uitdrukkelijk van de hand wordt
  gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en dan vormt dit tegelijk
  een tegenbod.

2.4 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van GPH anders dan
volgens het Handelregister bevoegde personen, zijn voor GPH slechts bindend na
schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon namens GPH.
 

 1. Prijzen
  3.1 Alle door GPH geoffreerde en/of alle met GPH overeengekomen prijzen gelden
  naar de toestand van het tijdstip van de desbetreffende aanbieding, respectievelijk
  naar de toestand van het tijdstip waarop de desbetreffende overeenkomst met GPH
  tot stand komt. De prijzen van de door GPH te verkopen producten gelden af GPH,
  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
  3.2 GPH is bevoegd de hierboven onder artikel 3.1 genoemde prijs aan te passen
  aan de meest recente prijslijst of aan recent plaatsgevonden hebbende
  prijsstijgingen, indien de levering van de producten op een later tijdstip dan drie
  maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit die
  overeenkomst niet anders blijkt. Deze bepaling ziet onder andere op prijsstijgingen
  als gevolg van verhoging van rechten en/of accijnzen, wijzigingen in muntpariteit of
  verzekeringspremie etc.
   
 2. Levering/ leveringstermijnen
  4.1 Levering geschiedt door de schriftelijke mededeling door GPH dat de zaken in
  het magazijn ter beschikking van de wederpartij staan, tenzij partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Levering geschiedt af GPH en transport van
  zaken is voor rekening en risico van GPH, wanneer franco levering wordt
  overeengekomen, wordt dit risico door GPH verzekerd.
  4.2 Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs aan de wederpartij
  berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van het gebruik van emballage staat
  ter beoordeling van GPH.
  4.3 GPH behoudt zich ten allen tijden het recht voor, onder opschorting van de
  levering en/of de terbeschikkingstelling van zaken gedeeltelijke of volledige
  vooruitbetaling door de wederpartij te verlangen van de aan GPH verschuldigde prijs,
  of naar keuze van GPH, van de wederpartij te verlangen dat ten genoegen van GPH
  voor de aan GPH verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.
  4.4 Opschorting als bedoeld in artikel 4.3 kan ook plaatsvinden indien de wederpartij
  een uit anderen hoofde aan GPH verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits
  de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien of uit
  zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.
  4.5 Levertijden worden bij benadering vastgesteld en kunnen indien nodig door GPH
  worden gewijzigd. Overschrijding van de levertijd door GPH geeft geen recht op
  schadevergoeding, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van

GPH of haar medewerkers. Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door GPH
de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.
4.6 GPH is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
 

 1. Betaling
  5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto contant,
  door storting of overmaking van het verschuldigde op één van de op de factuur van
  GPH genoemde rekeningen, één en ander onverminderd de rechten van GPH zoals
  hiervoor in de artikelen 4.3 en 4.4 omschreven. Betaling van het aan GPH
  verschuldigde bedrag heeft eerst plaatsgevonden, nadat GPH vrij over het
  verschuldigde bedrag kan beschikken. Verrekening en/of korting door de wederpartij
  is niet toegestaan. Komt de wederpartij haar betalingsverplichting niet of niet geheel
  na, dan is GPH gerechtigd de levering van producten op te schorten, of deze terug te
  vorderen.
  5.2 Bij niet tijdige betaling van enig aan GPH verschuldigd bedrag is de wederpartij
  door enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, zonder
  dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en de wettelijke rente
  verschuldigd over het achterstallige bedrag te berekenen vanaf de vervaldag tot de
  datum van algehele betaling.
  5.3 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend
  worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Indien niet binnen
  artikel 5.1 genoemde termijn betaald is, is de wederpartij rente verschuldigd van
  1,5% over het openstaand bedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee
  de betalingstermijn is overschreden. Tevens is de wederpartij van rechtswege aan
  GPH verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke incasso, welke kosten worden
  vastgelegd op ten minste 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, doch nooit
  minder dan € 250,00 onverminderd het recht van GPH op volledige
  schadevergoeding.
  5.4 Plaats van betaling is steeds de vestigingsplaats van GPH. Betaling dient te
  geschieden in Nederlandse valuta op een door GPH aan te wijzen rekening.
  5.5 Eventuele geschillen tussen GPH en wederpartij over de kwaliteit of uit anderen
  hoofde door de koper ingediende reclames geven de wederpartij niet het recht de
  betaling op te schorten.
  5.6 Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien alle
  aankopen van de wederpartij zijn voldaan. Eventuele openstaande posten die nog
  binnen de afgesproken betalingstermijn verkeren zijn hiervan uitgesloten.
   
 2. Eigendomsvoorbehoud

6.1 GPH behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk
voor, totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen met betrekking tot de geleverde
zaken jegens GPH heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit
over de eventuele tegenprestatie van de wederpartij. Met betrekking tot naast de
levering te verrichten werkzaamheden en over eventuele schadevergoeding wegens
tekortkomingen van de wederpartij.
6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud
van GPH rust te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder
schriftelijke toestemming van GPH, met dien verstande dat wederverkoop in het
kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij is toegestaan, zo lang
GPH niet schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat zij haar recht,
voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen.
6.3 Indien en voor zover de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen
jegens GPH heeft voldaan is hij van rechtswege zonder dat aanmaning en/of
ingebrekestelling is vereist in verzuim en is GPH zonder dat zij tot voorafgaande
aanzegging en/of ingebrekestelling is gehouden onherroepelijk gemachtigd door haar
geleverde zaken, indien en voor zover daarop het eigendomsvoorbehoud van GPH
rust, terug te nemen van de plaats waar GPH deze zaken aantreft.
6.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van GPH te
bewaren. De wederpartij is verplicht, de producten voor de duur van het
voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen
diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan de verkoper op
eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de
verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen,
zodra GPH te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden
verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de
vorderingen van GPH tegen de wederpartij. 
 

 1. Controle zaken/ aansprakelijkheid en reclames
  7.1 Indien de geleverde goederen van GPH waarneembaar niet voldoen, is de
  wederpartij gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te
  vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens
  andere gebreken dienen te geschieden nadat de afnemer de deze gebreken heeft
  geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk 8 dagen na
  factuurdatum.
  7.2 GPH staat er jegens de wederpartij voorin dat de door GPH geleverde zaken
  voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van
  kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de
  voorschriften van GPH worden gebruikt. De koper heeft niet het recht te reclameren
  op grond van het feit, dat de door verkoper geleverde goederen niet de
  eigenschappen bezitten, die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik.

7.3 De waarborg van artikel 7.2 vervalt na verloop van 6 maanden na de datum van
levering. Aanspraak op deze waarborg moet schriftelijk worden gedaan binnen 8
dagen na vaststelling van het gebrek/de gebreken waarop de wederpartij zich jegens
GPH beroept.
7.4 De wederpartij vrijwaart GPH uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken
van derden, voortvloeiende of verband houdende met leveringen, diensten en/of
werkzaamheden aan/ten behoeve van de wederpartij, aanspraken uit hoofde van
productenaansprakelijkheid daaronder uitdrukkelijk begrepen. De wederpartij is
verplicht zich naar behoren voor de risico’s van productenaansprakelijkheid te
verzekeren.
7.5 Bij aansprakelijkheid van GPH op grond van voorgaande bepalingen heeft de
wederpartij uitsluitend recht op gedeeltelijke of algehele restitutie van de aan GPH
verschuldigde prijs (voor zover voldaan) of tot levering van vervangende zaken of
onderdelen daarvan, maximaal tot het bedrag van de aan GPH verschuldigde prijs,
zulks naar de keus van GPH.
7.6 Iedere aansprakelijkheid van GPH voor meer of andere schade als genoemd in
artikel 7, waaronder stagnatieschade, omzetschade, winstderving, goodwillschade,
bedrijfsschade enz. is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.7 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van aard, de samenstelling dan wel
verpakking van het product door de koper of door derden.
 

 1. Industriële/intellectuele eigendom
  8.1 De door GPH in het kader van enige opdracht ten behoeve van de wederpartij
  ontwikkelde of bewerkte programma’s, technieken, tekeningen of modellen,
  schema’s, ideeën e.d. zijn eigendom van GPH.
  8.2 Het is de wederpartij verboden rechten als genoemd in artikel 8.1 te vervreemden
  of ter beschikking te geven aan derden.
   
 2. Diversen
  9.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of leveringen van GPH is het
  Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement van de
  vestigingsplaats van GPH is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende
  uit en/of verband houdende met overeenkomsten met GPH en aanbiedingen en/of
  leveringen van GPH kennis te nemen.
  9.2 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen uit een overeenkomst met GPH
  niet of niet tijdig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is,
  zal GPH die overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij
  ontbinden en/of omzetten tot een verbintenis tot schadevergoeding.

9.3 Indien en voor zover meer dan één (rechts)persoon betrokken is bij een
overeenkomst met GPH zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk en voor het
geheel jegens GPH aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de
wederpartij uit de met GPH gesloten overeenkomst.
9.4 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende
overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog,
revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan
grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of
gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden
ontvangen en iedere andere door de wederpartij redelijkerwijs niet voorzienbare,
buiten zijn macht liggende grond, waarvan hij indien zodanige omstandigheid hem
bekend was ten tijde van de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou
hebben gesloten.
9.5 Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere van
overheidswege gestelde voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening en
risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en/of het
tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.
9.6 Indien een beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan is GPH gerechtigd
éénzijdig een beding ter vervanging van het vernietigde beding op te nemen.
9.7 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene
voorwaarden kan de wederpartij geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging
van de gehele met GPH gesloten overeenkomst(en) en/of van deze algemene
voorwaarden in zijn geheel.
 

 1. Garantie
  10.1 GPH garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het door haar geleverde
  product uitsluitend en voor zover voor deze producten een fabrieksgarantie geldt.
  Garantie toekenning is ter beoordeling van de leveranciers van GPH.
  10.2 De garantieverplichting van GPH vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in
  of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten. De
  garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale
  bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of door de wederpartij op onoordeelkundige
  wijze is behandeld of onderhouden.
  10.3 Ieder tekortschieten door de wederpartij in één van haar verplichtingen ontheft
  GPH van haar verplichtingen. 
   
 2. Hardheidsclausule

11.1 Indien de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen,
dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van
één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over
tussentijdse wijziging van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de
oorspronkelijke bedoeling van partijen.
 
GPH Schoonhouden BV
De Peppels 32
1402 KV Bussum
Telefoon: 035 887 48 98
E-mail: info@gooisepapierhandel.nl
Inschrijfnummer KvK: 72719818
BTW Nummer: NL859211952B01